Algemene voorwaarden

 

1. Algemene bepalingen 
1.1 SpringFlower wordt georganiseerd door Agnes Eising | Maanbloem te Zutphen. E:info@spring-flower.nl W:www.spring-flower.nl M:06-24552225
1.2 SpringFlower is een gathering van, voor en door vrouwen. Het heeft ten doel vrouwen van alle leeftijden en generaties te verbinden en de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen in een warme, sfeervolle natuurlijke omgeving.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met SpringFlower worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
1.5 Onder deelnemer verstaan wij de vrouwen die een toegangskaart kopen voor SpringFlower
1.6 Onder medewerkers (“flowers”) verstaan wij de vrouwen die hun passie delen tijdens SpringFlower

2. Inschrijving 
2.1 Inschrijving voor deelname aan SpringFlower is alleen mogelijk via de SpringFlower webwinkel, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Na betaling wordt je naam op de toegangslijst gezet.
2.3 Met inschrijving voor SpringFlower geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.4 Inschrijving geschiedt voor de gehele gathering. Deelname per dag is niet mogelijk.

3. Annuleringsvoorwaarden 
3.1 Deelnemers: Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van SpringFlower weten wie er in haar plaats komt.
3.2 Medewerkers: 
Bij annulering 30 dagen voor aanvang van de gathering wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
Bij annulering binnen 30 dagen tot 10 dagen voor het festival is 50% van het entreebedrag verschuldigd. De eventuele bestelde extra`s (cateringpakket  en elektra) worden 100% terugbetaald.
Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extra`s. Het staat de medewerkster vrij om in dat geval haar entreebewijs door te geven aan een andere vrouw om als deelnemer aanwezig te zijn. De medewerkster laat in dat geval de organisatie van SpringFlower weten wie er in haar plaats komt.
3.3 Als de gathering door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de SpringFlower organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid 
4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) SpringFlower geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op de gathering, te weten medewerkers, deelnemers of toeleverende partijen.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan tenten en apparatuur.

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties 
5.1 Publicaties van SpringFlower zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van SpringFlower. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op de gathering. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.

6. Privacy 
6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met SpringFlower.

6.2 Tijdens de gathering worden foto`s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van de gathering ontvangen alle aanwezige vrouwen een link naar de foto`s en kan een deelnemer voor een genoemde datum aangeven dat foto`s waarop zij staat verwijderd worden. Vervolgens beschouwen wij de foto`s als vrij bruikbaar voor PR uitingen. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal.

7. Veiligheid 
7.1 Bij alle activiteiten tijdens SpringFlower staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
7.2 De organisatie van SpringFlower behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de de organisatie.
7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan de gathering te melden bij de organisatie.
7.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
7.6 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
7.7 Er wordt geen alcohol geschonken tijdens SpringFlower, zelf meegebrachte alcoholische dranken graag met mate consumeren.

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen 
8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. Dit is versie: 2022-1.0.
8.2 Deze voorwaarden staan gepubliceerd in de SpringFlower webwinkel.
8.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van SpringFlower en andere publicaties zoals het internet binden SpringFlower niet. SpringFlower behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.