Privacyverklaring

 

Privacy- en cookieverklaring

Maanbloem respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.spring-flower.nl en de www.spring-flower.nl/webwinkel, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. Maanbloem stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren we u over hoe onze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denkt u daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?  
Wij ontvangen de gegevens direct van u omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact met ons opneemt via de mail, als u gebruik maakt van onze diensten of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Op onze site maken wij alleen gebruik van functionele cookies om de werking van de site te optimaliseren. Deze zijn niet gepersonaliseerd, en derhalve treft u ook geen cookie statement aan op de site, omdat deze alleen verplicht is bij gebruik van marketing cookies.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met u in contact te kunnen komen;
 • voor toezending  van onze nieuwsbrief op basis van uw toestemming;
 • om wet- en regelgeving na te leven
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • Facturatie van onze diensten en/of producten

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting
 3. Op basis van uw toestemming
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering en correctie van uw persoonsgegeven en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. Wanneer u gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kunt u contact met ons opnemen.
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Maanbloem zal uw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het Kadaster of een melding bij een toezichthouder;
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau;
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van onze activiteiten

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Maanbloem, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. U kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT systemen.

Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor deze website.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op.

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

Contact

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan per mail contact met ons op.